Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie ograniczeń funkcjonowania Wydziału Cywilnego

Szczecinek, dnia 12 października 2020 r.

Prez. A - 0210 - 37/20

ZARZĄDZENIE NR 37 / 2020 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU
z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie ograniczeń dotyczących funkcjonowania I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku w okresie od dnia 12 do 16 października 2020 r., spowodowanych stanem epidemii.


Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz art. 22 § 1 pkt lb i art. 54 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronowirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Szczecinku :

§1

Poleca się odwołanie posiedzeń sądowych w Sądzie Rejonowym w Szczecinku w I Wydziale Cywilnym, których terminy zostały wyznaczone w dniach od 12 do 16 października 2020 r. z wyłączeniem spraw „pilnych’'. Informacje o odwołaniu spraw zamieszcza się na stronie internetowej sądu.

§2

Osoby wykonujące prace w Sądzie Rejonowym w Szczecinku w budynku przy ulicy Jasnej kieruje się do pracy zdalnej.

§3

Obowiązek pracy zdalnej nie dotyczy: Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego , Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku, Kierownika Sekretariatu I Wydziału Cywilnego.

§4

Zakazuje się wstępu do budynków Sądu Rejonowego w Szczecinku osobom o których mowa w § 2, z wyłączenie osób o których mowa w § 3.

§5

Zakazuje się wstępu do budynków Sądu Rejonowego w Szczecinku osobom wezwanym lub zawiadomionym o tenninach posiedzeń .

§6

Przeprowadza się dezynfekcje pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku położonego przy ulicy Jasnej w Szczecinku.

§7

Akta sądowe przekazuje się z I Wydziału Cywilnego po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień telefonicznych z kierownikiem sekretariatu, w sposób zapewniający ograniczenie kontaktu bezpośredniego.

§8

Jeżeli do rozpoznania spraw pilnych zachodzi potrzeba wyznaczenia do udziału w losowaniu sędziego orzekającego w innym wydziale, sędziego wyznacza się spośród sędziów Wydziału Rodzinnego Nieletnich i Wydziału Pracy.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu.

Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Andrzej Pisarczyk

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie ograniczeń funkcjonowania Wydziału Cywilnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2020-10-12 11:06:39
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2020-10-12 11:05:30
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2020-10-12 10:41:37
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj