ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 14 października 2021 r.

2021-10-20

Szczecinek, dnia 14 października 2021 r.

Prez. A-0210-23/21

ZARZĄDZENIE Nr 23 / 2021
Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie ustanowienia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym w Sądzie Rejonowym
w Szczecinku

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020.2072 j.t. ze zm.) w związku z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.2019.1141 ze zm.) oraz zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustanawiam dzień 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Szczecinku w zamian za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2022 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Prezes Sądu Rejonowego
w Szczecinku
Andrzej Pisarczyk

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 14 października 2021 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2021-10-14
Publikacja w dniu:
2021-10-20
Zmiany:
Podejrzyj