Wzory pism

Wzory formularzy sądowych dostępnych stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (otwiera się w nowym oknie):

 • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej
 • Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym
 • Wzory stosowane w postępowaniu upadłościowym
 • Formularze wniosków w postępowaniu upadłościowym - c.d.
 • Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
 • Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS
 • Formularze wniosków stosowanych w postępowaniu dotyczącym zastawów oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych
 • Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW
 • Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
 • Formularze dotyczące tłumaczy przysięgłych
 • Formularz dotycząc zgłaszania kandydatów na ławników
 • Formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Informacja o formularzach stosowanych w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 • Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania
 • Wzór wykazu inwentarza
 • Wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Rejestr zmian dla: Wzory pism

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Robert Ożański
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2021-01-12 12:16:59
Publikacja w dniu:
2021-01-12
Zmiany:
Podejrzyj