System Dozoru Elektronicznego

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA

WOLNOŚCI W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Podstawa prawna - art. 43a do 43zae Kodeksu Karnego Wykonawczego

System dozoru elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności polegającym na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej, tj. środków technicznych.
Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbywanie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu.
System Dozoru Elektronicznego pozwala, mimo pewnych ograniczeń, na prowadzenie w miarę normalnego życia osobistego, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy.

 Do środków technicznych zalicza się:

 • nadajnik, tj. urządzenie radiowe zakładane na rękę lub nogę skazanego wysyłające sygnały odbierane przez elektroniczne urządzenie rejestrujące lub centralę monitorowania, biorące udział w identyfikowaniu aktualnego miejsca pobytu skazanego
 • rejestrator, tj. urządzenie radiowe, rejestrujące sygnały wysyłane przez pozostający w zasięgu monitorowania nadajnik i przekazujące je do centrali monitorowania, instalowane na stałe w miejscu stałego pobytu skazanego lub w innym miejscu wskazanym przez Sąd penitencjarny, umożliwiające komunikację telefoniczną między skazanym a organami postępowania wykonawczego w czasie przebywania skazanego w tym miejscu
 • centralę monitorowania, tj. centrum komputerowe wyposażone w urządzenia do rejestrowania, gromadzenia, odtwarzania, przechowywania, zabezpieczenia i przekazywania uprawnionym organom informacji odnoszących się do przestrzegania nałożonego przez Sąd penitencjarny obowiązku.

Kontrolowanie zachowania skazanego dotyczy przestrzegania przez skazanego nałożonego na niego przez Sąd penitencjarny:

 • obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie
 • obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach
 • zakazu zbliżania się do określonej osoby.

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego:

 • nieprzekraczającej jednego roku, a wobec skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku
 • zastępczej kary pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • posiadającemu określone miejsce stałego pobytu
 • posiadającemu zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących
 • jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia w zakładzie karnym
 • jeżeli nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego oraz możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru, tj. warunki techniczne
 • zezwolenia nie udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64§2 kk.

Orzekanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy do III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych , tj. w okręgu, w którym skazany przebywa i który wydaje postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku:

 • sąd penitencjarny orzeka na wniosek skazanego, jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego
 • wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie
 • do wniosku złożonego przez skazanego, jego obrońcę, prokuratora lub sądowego kuratora zawodowego dołącza się udzieloną na piśmie zgodę osób pełnoletnich wspólnie ze skazanym zamieszkujących ( cofnięcie zgody po wydaniu przez Sąd penitencjarny postanowienia o udzieleniu zezwolenia jest nieskuteczne)
 • przed wydaniem zezwolenia Sąd penitencjarny ustala, czy na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia nie stoją warunki techniczne
 • jeżeli warunki techniczne stoją na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia, sędzia penitencjarny pozostawia wniosek bez rozpoznania.

W postanowieniu o udzieleniu zezwolenia Sąd penitencjarny:

 • określa miejsce, czas ( przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie), rodzaj lub sposób wykonywania nałożonych obowiązków oraz rodzaj podlegających zainstalowaniu środków technicznych
 • wyznacza termin i określa sposób zgłoszenia przez skazanego podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia monitorującego lub założenia nadajnika ( skazany ma obowiązek zgłoszenia podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego lub założenia nadajnika, w terminie, który nie może być dłuższy niż 24 godziny od ogłoszenia lub doręczenia skazanemu postanowienia)
 • podmiot prowadzący centralę monitorowania obowiązany jest zainstalować elektroniczne urządzenie rejestrujące lub założyć skazanemu nadajnik niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez skazanego gotowości
 • jeżeli skazany nie zachowa wyznaczonego przez Sąd penitencjarny terminu albo uchyla się od niezwłocznego zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego lub od nałożenia nadajnika, Sąd penitencjarny uchyla zezwolenie i poleca doprowadzenie skazanego do zakładu karnego oraz obciąża go kosztami doprowadzenia.

Rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego następuje w dniu, w którym uruchomiono środki techniczne niezbędne do wykonywania tej kary w tym systemie ( uruchomienie powinno nastąpić niezwłocznie po ich zainstalowaniu, a z czynności uruchomienia środków technicznych sporządza się protokół oraz zawiadamia Sąd penitencjarny i sądowego kuratora zawodowego).

 Czynności związane z kontrolowaniem wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego wykonuje sądowy kurator zawodowy tego sądu, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana, który nawiązuje niezwłocznie kontakt ze skazanym, informując go o jego obowiązkach i uprawnieniach.

Jeżeli w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie uchylono zezwolenia na odbycie kary w tym systemie, karę pozbawienia wolności uważa się za wykonaną z dniem zakończenia okresu objętego systemem dozoru elektronicznego.

Skazany nie ponosi kosztów odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Więcej informacji dotyczących dozoru elektronicznego znajduje się na stronie http://www.dozorelektroniczny.gov.pl/ (otwiera się w nowym oknie).

Wszelkie wnioski i oświadczenia dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Koszalinie (otwiera się w nowym oknie).

Rejestr zmian dla: System Dozoru Elektronicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d