Regulamin bezpieczeństwa i porządku

Szczecinek, dnia 22 listopada 2018 roku


A -0212-8/18


ZARZĄDZENIE Nr 8


Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 22 listopada 2018r.


w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Bezpieczeństwa i Porządku” w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 42


Na podstawie art. 54§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych’' (tekst jednolity Dz.U. 2016.2062) oraz § 35 ust 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” (Dz.U.2015.2316 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1


Z dniem 22 listopada 2018r. wprowadzam „Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku” obowiązujący w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku.

§2


W terminie do dnia 30 listopada 2018 roku zobowiązuję pracowników Sądu oraz ochrony do zapoznania z treścią niniejszego regulaminu.

§3

Traci moc zarządzenie Nr 6/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 22 maja 2017 roku.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Sądu Rejonowego

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU


obowiązujący w budynku Sądu Rejonowego

w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 42


§1


1. Regulamin określa:
a. zasady działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających w budynku Sądu;
b. zasady poruszania się i zachowania w budynku Sądu jak i w jego otoczeniu;
c. zasady działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkód wynikających z tych zdarzeń oraz uniemożliwiające wstęp osób nieuprawnionych na teren chroniony.


§2


1. Na obszarze przylegającym do budynku Sądu ustala się strefę administracyjną w której prowadzona jest kontrola osób i pojazdów.
2. Strefa administracyjna obejmuje:
a. wejście główne wraz z placem i parkingiem od ul. Boh. Warszawy;
3. Za budynkiem przy ul. Boh. Warszawy 42 usytuowany jest parking dla sędziów i pracowników Sądu a także sześć stanowisk dla pracowników Zakładu Karnego w Szczecinku oddzielony od ulicy bramą zdalnie sterowaną.


§3


1. W budynku Sądu ustala się strefy bezpieczeństwa służące do stałej kontroli wejść oraz kontroli uprawnień do przebywania w nich osób.
2. Strefy bezpieczeństwa są zlokalizowane:
a. Piwnica
b. I piętro
c. II piętro
d. III piętro


§4


1. Ustala się następujące wejścia z hallu do pomieszczeń służbowych i sal rozpraw na terenie budynku A i B:
a. wejście główne obok konsoli pracowników ochrony,
b. wejście od zaplecza wykorzystywane jest przez Policję z doprowadzanymi aresztantami,
d. brama wjazdowa:
> od ulicy Boh. Warszawy, metalowa z domofonem na zapleczu Sądu, otwierana po uprzednim zgłoszeniu ochronie lub dyżurnemu Zakładu Karnego dla potrzeb Policji, służb komunalnych, samochodów dostawczych i pracowników Sądu.


§5


1. Wszystkie osoby poruszające się po terenie budynku między strefami bezpieczeństwa winny posiadać karty magnetyczne do otwierania drzwi do poszczególnych stref.


§6


1. Osobami uprawnionymi do otrzymania na stałe kart magnetycznych są:
a. sędziowie Sądu Rejonowego w Szczecinku,
b. asystenci sędziego i referendarze Sądu Rejonowego w Szczecinku,
c. pracownicy Sądu Rejonowego w Szczecinku.


§7


1. Doraźnie - jednorazowo, zwracając się o ich wydanie do pracowników ochrony Sądu, karty magnetyczne mogą otrzymać:
a. sędziowie, referendarze i pracownicy administracyjno-biurowi Sądu Rejonowego w Szczecinku, pracujący w budynku przy ul. Jasna 3;
b. prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze i komornicy;
c. ławnicy sądowi, biegli sądowi i tłumacze przysięgli;
d. aplikanci sądowi oraz aplikanci innych korporacji prawniczych odbywających zajęcia w Sądzie Rejonowym w Szczecinku;
e. inne grupy zawodowe na podstawie odrębnego zarządzenia Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczecinku.


§8


1. Wszystkie osoby zwracające się o wydanie karty magnetycznej winny okazać bez wezwania legitymację służbową.
2. W sytuacji opisanej w pkt. 1 osoby nie posiadające legitymacji służbowych (jak np. biegli sądowi) winny okazać dokument tożsamości celem potwierdzenia uprawnienia do wejścia na teren budynku Sądu bez wezwania lub zawiadomienia.


§9


1. W godzinach pracy Sądu na terenie budynku mogą przebywać:
a. sędziowie Sądu Rejonowego w Szczecinku,
b. pracownicy Sądu Rejonowego w Szczecinku,
c. przedstawiciele grup zawodowych wymienionych w § 7,
d. osoby wezwane bądź zawiadomione w związku z toczącym się postępowaniem lub zainteresowane udziałem w rozprawie w charakterze publiczności
e. osoby zamierzające dopełnić formalności, zapoznać się z aktami sądowymi (strony postępowania) bądź ogłoszeniami na terenie Sądu Rejonowego w Szczecinku.
2. W dni wolne, święta oraz poza godzinami pracy na terenie Sądu mogą przebywać:
a. sędziowie Sądu Rejonowego w Szczecinku;
b. asystenci sędziego, referendarze i pracownicy administracyjno - biurowi Sądu Rejonowego w Szczecinku na podstawie pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego;
c. pracownicy firm remontowo - budowlanych i konserwatorskich wykonujących usługi zgodnie z zawartą umową;
d. inne osoby na podstawie odrębnego zarządzenia Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczecinku.


§10


1. Na teren Sądu mogą wchodzić osoby wezwane przez sąd, oraz osoby które wskażą wolę uczestnictwa w jawnej rozprawie lub posiedzeniu sądu względnie inną potrzebę np. złożenie dokumentów w Biurze Podawczym, dokonanie opłaty w Kasie Sądu, zapoznanie się z aktami w czytelni akt itp.
2. Służba ochrony, jeżeli uzna to za uzasadnione ze względów bezpieczeństwa, może żądać od osoby wchodzącej do sądu lub przebywającej na jego terenie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.


§11


1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku Sądu podlegają kontroli przez pracowników ochrony. Indywidualne zwolnienia od tego obowiązku określa na podstawie odrębnego zarządzenia Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku.
2. Kontrola polega na:
a. przejściu przez bramkę do wykrywania metali lub sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali,
b. poddaniu kontroli wykrywaczem metali;
c. sprawdzeniu wnoszonego bagażu podręcznego (reklamówki, torby, nesesery, plecaki, saszetki itp.) przy wykorzystaniu urządzenia do prześwietlania bagażu,
3. Odmowa poddania się kontroli skutkuje zakazem wstępu do budynku Sądu.
4. W przypadku podejrzenia, ze osoba wchodząca do Sądu jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, pracownicy ochrony Sądu zobowiązani są do natychmiastowego przekazania informacji do właściwego Wydziału Sądu, a o dalszych czynnościach podjętych wobec tej osoby decyduje Przewodniczący Wydziału lub Przewodniczący Posiedzenia.
5. W stosunku do osób, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu i nie chcą podporządkować się wydawanym poleceniom, służby ochrony mają prawo w granicach posiadanych uprawnień, zastosować środki oraz podjąć działania wymuszające respektowanie poleceń.


§12


1. Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym zwolnieni są sędziowie i pracownicy resortu sprawiedliwości, organów ścigania, służby ochrony państwa oraz prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, ławnicy i biegli sądowi korzystający z wejść służbowych po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej.
2. Bagaż osób wchodzących wymienionych w pkt. 1 nie podlega kontroli, chyba, że zachodzi podejrzenie wnoszenia przedmiotów, narzędzi i materiałów uznanych za niebezpieczne.
3. Wnoszone bagaże, których wielkość mogłaby spowodować utrudnienie w poruszaniu innych osób po budynku Sądu, winny być oddane do szatni, a inne przedmioty z wyjątkiem broni palnej, gazowej, substancji żrących i łatwopalnych do depozytu pracowników ochrony.


§13


1. Zakazuje się wnoszenia na teren budynku Sądu:
a. broni palnej (poza przypadkami upoważniającymi do jej noszenia na terenie Sądu na podstawie odrębnych przepisów);
b. broni gazowej;
c. broni białej ( w tym noży, scyzoryków, itp.);
d. innych przedmiotów niebezpiecznych jak np.: siekiery, łomy, młotki, rurki stalowe, nożyce, nożyczki, kije bejsbolowe itp.;
e. miotaczy ognia;
f. paralizatorów elektrycznych;
g. przedmiotów i substancji niebezpiecznych ( żrących, łatwopalnych itp.);
h. alkoholu i substancji narkotycznych;
i. transparentów, urządzeń megafonowych;
j. bagażu, paczek i innych przedmiotów których nie można otworzyć bez zniszczenia opakowania lub uszkodzenia;
k. i innych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz mienia.


§14


1. Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy wchodzą na teren Sądu wejściem dla interesantów po okazaniu „ legitymacji prasowej” i poddaniu się kontroli określonej w § 11-12.
2. Po godzinach urzędowania Sądu, wejście przedstawicieli mediów na teren Sądu uwarunkowane jest otrzymaniem pisemnej zgody Prezesa Sądu.
3. Obecność przedstawicieli mediów na Sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy możliwa jest tylko za zgodą Przewodniczącego składu orzekającego.
4. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać poddani ponownej kontroli przez pracowników ochrony Sądu, kiedy wskazują na to względy bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu zastrzega sobie prawo wprowadzenia systemu przepustek.


§15


1. Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób, których ubiór lub zachowanie mogłyby naruszać powagę Sądu.
2. Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób zamierzających prowadzić działalność handlową lub akwizycyjną w budynku Sądu.
3. Zakazuje się wprowadzania /wnoszenia/ zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika z pomocy którego korzystają osoby niewidome lub psa służbowego wykorzystywanego przez funkcjonariuszy Policji.


§16


1. Na terenie budynku Sądu osoby przebywające (jak i osoby wchodzące ) zobowiązane są do zachowania należytej powagi, ciszy, spokoju i porządku obowiązującego w Sądzie oraz podporządkować się poleceniom pracowników ochrony Sądu.
2. Osoby upoważnione do przebywania na terenie obiektu Sądu zobowiązane są niezwłocznie udać się do miejsca docelowego wskazanego przez pracowników ochrony Sądu.
3. Strony, interesanci i osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyznaczonych toalet na terenie budynku.


§17


1. Ilość osób uczestniczących w rozprawach w charakterze publiczności uzależniona jest od ilości miejsc w sali rozpraw. Decyzję w przedmiocie uczestnictwa i ilości osób w charakterze publiczności podejmuje Przewodniczący składu orzekającego.
2. W sprawach wywołujących duże zainteresowanie społeczne dopuszcza się uczestnictwo publiczności na podstawie przepustek wystawionych przez Prezesa Sądu lub Przewodniczącego Wydziału.


§18


1. Rozpoznawanie spraw karnych prowadzi się w salach rozpraw usytuowanych w miejscach stwarzających najlepsze warunki do stosowania w nich i w ich rejonie środków bezpieczeństwa.
2. W przypadku rozpatrywania spraw o podwyższonym ryzyku dostęp do budynku Sądu może zostać ograniczony. Ograniczenie dostępu następuje na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku.
3. W szczególnych przypadkach wokół sal rozpraw w których rozpatrywane będą spawy o podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, zostaną w miarę możliwości wyznaczone strefy bezpieczeństwa, w których mogą poruszać się tylko funkcjonariusze Policji, Służby Ochrony Państwa, pracownicy ochrony Sądu i osoby związane z toczącym się procesem.


§19


1. Zorganizowane grupy w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren budynku Sądu, jedynie po otrzymaniu stosownego zezwolenia Prezesa lub Dyrektora Sądu.


§20


1. Wykaz osób firm wykonujących prace porządkowe, budowlane, konserwatorskie i inne winny przed rozpoczęciem prac być dostarczone do pracowników ochrony Sądu.


§21


1. Strefa administracyjna oraz ogólnodostępna część obiektu Sądu i jego korytarzy wewnętrznych jest wyposażona w monitoring.
2. Sale rozpraw i pomieszczenia administracyjno-biurowe Sądu wyposażone są w system alarmowania.


§22


1. Wszystkie osoby przebywające na terenie budynku Sądu zobowiązane są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


§23


Traci moc zarządzenie Nr 6/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Bezpieczeństwa i Porządku" w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 42.


§24


„Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku” w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 42 wchodzi w życie z dniem podpisania.