OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NKW: KO1I/00046513/5

2021-10-26

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komomik.pl
NIP: 673-160-10-36
www.komomiktummel.pl
GKm 892/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-11-2021r. o godz.12:30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel w Szczecinku, przy ulicy Juliana Ordona 10/6 odbędzie się pierwsza licytacja udziału dłużnika wynoszącego 1/4 w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny skłądającego się z 2 pokoi, łazienki, kuchni oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 50,5000m2 wraz z udziałem we własności wspólnych części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w prawie własności działki gruntu do 5050/576550 części należącej do dłużnika: Adam Jakubski położonej: 78-400 Szczecinek, Budowlanych 3e/9, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o  numerze KW [NKW: KO1I/00046513/5]

Suma oszacowania wynosi 32 250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 187,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 225,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie
08 10901711 0000 0001 1700 3080
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
MałgorzataAgnieszka Tummel

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NKW: KO1I/00046513/5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-26 12:03:06
Publikacja w dniu:
2021-10-26
Zmiany:
Podejrzyj