OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI KO1I/00010020/1

2021-06-10

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Marcin Binkiewicz
Kancelaria Komornicza numer IV w Szczecinku
78-400 Szczecinek ul. Bohaterów Warszawy 31-35/305
dnia 04-06-202Ir. /MB/
Km 177/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę pod adresem ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowane dziatki rolne nr 647/2 (o pow. 0,3799 ha), 647/3 (o pow. 0,4014), 647/4 (o pow. 0,4467 ha), 647/5 (o pow, 0,4273 ha), 647/6 (o pow. 0,3122 ha), 647/7 (o pow. 0,3103 ha), 647/8 (o pow. 0,1187 ha), dziatki położone są obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowo oraz zabudowaną działkę nr 647/1 (o pow. 0,2010 ha) położoną w miejscowości Węglewo 9, gmina Szczecinek, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00010020/1. Łączna powierzchnia działek wynosi 2,5956 ha. Działka nr 647/1 zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 103 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 31,90 m2 oraz dwiema drewnianymi szopami.

Suma oszacowania wynosi 105 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 78 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 510,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 44 16001462 1888 9115 8000 0002.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI KO1I/00010020/1

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2021-06-04
Publikacja w dniu:
2021-06-10
Zmiany:
Podejrzyj