OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00045278/8

2021-12-22

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Marcin Binkiewicz
Kancelaria Komornicza numer IV w Szczecinka
78-400 Szczecinek ul. Plac Winniczny 12/18
dnia 16-12-2021 r.
Km 32/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2022 r. o godz. 13:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Szczecinku Marcina Binkiewicza mającego siedzibę pod adresem: 78-400 Szczecinek, PI. Winniczny 12/18 (parter), 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę numer 43/3 o powierzchni 0,1700 ha położonej w gminie Bobolice obręb ewidencyjny Przydargiń, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00045278/8,
będącej własnością dłużnika: SEMA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie.

Suma oszacowania wynosi 16 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 12 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (rękojmia najpóźniej w dniu przed licytacją musi się znajdować na rachunku kancelarii komornika). Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Bank BGZ BNP Paribas Spółka Akcyjna 44 16001462 1888 9115 8000 0002

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 09.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik sądowy
Marcin Binkiewicz

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00045278/8

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-22 13:42:26
Publikacja w dniu:
2021-12-22
Zmiany:
Podejrzyj