OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00043877/3

2022-06-20

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komornik.pl
NIP: 673 - 160- 10-36
www.komomiktummel.pl
Km 2870/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2022r. o godz.13:15 w kancelari Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel mającej siedzibę w Szczecinku, ul. Juliana Ordona 10/6 odbędzie się pierwsza licytacja prawa odrębnej własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz WC z przynależną antresolą oraz dwoma pomieszczeniami piwnicznymi o łącznej powierzchni 70,8000 M2 należącego do dłużnika: Agnieszka Bartoszek położonego: 78-449 Borne Sulinowo, Chopina 6a/8, Borne Sulinowo, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KO1I/00043877/3].

Suma oszacowania wynosi 167 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 250.00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 700.00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie
08 10901711 0000 0001 1700 3080

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Małgorzata Agnieszka Tummel

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00043877/3

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-20 13:51:44
Publikacja w dniu:
2022-06-20
Zmiany:
Podejrzyj