OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KO1I/00028185/4

2022-05-23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczecinku, działając na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022r., poz. 479) podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 13,14, pokój nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8, położonego przy ul. Połczyńskiej 5c, w miejscowości Szczecinek należącego do Grafit Meble Spółka z o. o., dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00028185/4. Lokal mieszkalny położony jest na trzecim piętrze (tj. czwartej kondygnacji) budynku i składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 69,70 m2. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 288.700,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy). Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216.525,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100 groszy). Osoba przystępująca do licytacji powinna złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28.870,0 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy). Wadium należy wpłacić na rachunek depozytowy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku: NBP o/Szczecin nr 89 1010 1599 0176 6213 9120 0000. W licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wpłata wadium została uznana na wskazanym rachunku organu egzekucyjnego nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Zgodnie z art. 111d § 3 powołanej wyżej ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. W ciągu 14 dni przed datą licytacji, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy ww. nieruchomości w siedzibie Urzędu Skarbowego w Szczecinku, po uprzednim zarejestrowaniu swojej wizyty w urzędzie telefonicznie lub przez stronę internetową - https://wizyta.podatki.Rov.pl/. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłącznie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Zgodnie z art. 111d § 1 powołanej wyżej ustawy w licytacji nie mogą uczestniczyć:
1) zobowiązany;
2) pracownicy organu egzekucyjnego;
3) małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym;
5) licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji tej samej nieruchomości;
6) osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji
publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie. Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium. W myśl art. 110z §1 w/w ustawy na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o licytacji.

UWAGA: Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KO1I/00028185/4

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Urząd Skarbowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2022-05-23 13:23:03
Publikacja w dniu:
2022-05-23
Zmiany:
Podejrzyj