OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00016800/5

2022-07-07

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Marcin Binkiewicz
Kancelaria Komornicza numer IV w Szczecinku
78-400 Szczecinek ul. Plac Winniczny 12/18
dnia 05-07-2022r.
Km 544/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.08-2022 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika mającą siedzibę pod adresem PI. Winniczny 12/18, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pwierzchni 88,46 m2, wraz z udziałem 161/1000 częściach wspólnych budynku i w działce gruntu nr 274/2, obręb Szczecinek 13, adres: 78-400 Szczecinek, ul. Ordona 16/5, dla której Sąd Rejonowy w szczecinku prowadzi księgę wieczysta o numerze KO1I/00016800/5. Będącej własnością dłużników: Edyty Jabłońskiej i Piotra Jabłońskiego.

Suma oszacowania wynosi 288.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 216.000,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28,800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika (rękojmia najpóźniej w dniu przed licytacją musi się znajdować na rachunku kancelarii komornika): Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 44 16001462 1888 9115 8000 0002
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Marcin Binkiewicz

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00016800/5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-07-07 08:53:01
Publikacja w dniu:
2022-07-07
Zmiany:
Podejrzyj