OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ KO1I/00041140/4

2021-03-23

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinkiu
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II 7
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komomik.pl
NIP: 673 - 160 - 10 - 36
www. komomiktummel .pl
Km 276/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16 kwietnia 2021r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową nr działek: 235/1, 235/2, 235/3 obręb ewidencyjny Knyki o łącznej powierzchni 7,6400ha położonej pod adresem: 78-460 Barwice, Knyki, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00041140/4.
Nieruchomość składa się z trzech działek o oznaczeniach:
1. działka nr 235/1 o pow. 2,60 ha: RIVa (pow. 1,84 ha) - grunty orne; PsIII (pow. 0,23 ha); pastwiska trwałe; PsIV (pow. 0,53 ha) -pastwiska trwałe;
2. działka nr 235/2 o pow. 0,39 ha: RIVa - grunty orne;
3. działka nr 235/3 o pow. 4,65 ha: RIVa (pow. 3,99 ha) - grunty orne; ŁV (pow. 0,08 ha) - łąki trwałe; W-PsIV (pow. 0,06 ha) - grunty pod rowami; LsIII (pow. 0,46 ha) - lasy; Lzr-RIVb (pow. 0,06 ha) - grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych.

Suma oszacowania wynosi 109 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie 08 1090 1711 0000 0001 1700 3080 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed pierwszą licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z organem egzekucyjnym oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
KOWR przysługuje prawo nabycia nieruchomości rolnej nabytej w drodze postępowania egzekucyjnego w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go o nabyciu nieruchomości rolnej (stosownie do art. 598 § 2 KC w zw. z art. 4 ust. 5 UstrRoIU).

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ KO1I/00041140/4

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2021-03-17
Publikacja w dniu:
2021-03-23
Zmiany:
Podejrzyj