OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

2021-03-05

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Krzysztof Robert Wisłocki
Kancelaria Komornicza nr III w Szczecinku
78-400 Szczecinek ul.Winniczna 24-26
teł. 943720207 e-mail: komomik.szczecinek@vp.pl
www .komornik szczecinek.pl
EPUAP: ks k wislocki/zajecia
III Km 2873/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-04-2021 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Bornem Sulinowie przy ul. Wyszyńskiego 7B/7, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki o łącznej powierzchni 42,40 m(2) wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 7,47 m(2). Lokal mieszkalny znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Kontra" z siedzibą w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 10B/6 należącego do dłużnika: Agnieszka Katarzyna Karwacka położonego: 78-449 Borne Sulinowo ul. Wyszyńskiego 7B/7, dla którego brak jest urządzonej księgi wieczystej brak nr KW
Suma oszacowania wynosi 88 763,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 572,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 876,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku 09 12403679 1111 0010 3948 9895 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz,15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczecinku przy ul. Jasna 3 sekretariat I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W LICYTACJI JEST STWIERDZENIE PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO, ŻE RĘKOJMIA ZOSTAŁA WPŁACONA W KASIE KANCELARII LUB ZNAJDUJE SIĘ NA KONCIE KOMORNIKA W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG.
ZGODNIE Z ART. 1 UST. 1 PKT 1AI 3 W ZW. Z ART. 4 PKT 1 W ZW. Z ART. 6 UST. 1 PKT 1. W ZW. Z ART. 7 UST. 1 PKT 1A USTAWY Z DNIA 9.09.2000 R. O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH NA NABYWCY NIERUCHOMOSClI CIĄŻYŁ BĘDZIE OBOWIĄZEK ZAPŁATY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% WYLICYTOWANEJ CENY.
UWAGA ! W ZWIĄZKU PANDEMIA COYID INFORMUJE. ŻE NA LICYTACJE DO SADU POZA UCZESTNIKAMI POSTĘPOWANIA BĘDĄ
WPUSZCZANE OSOBY KTÓRE WPŁACIŁY WADIUM.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2021-03-02 09:17:51
Publikacja w dniu:
2021-03-05
Zmiany:
Podejrzyj