OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO KO1I/00042419/8

2021-04-14

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komornik.pl
NIP: 673-160-10-36
www.komorniktummel.pl
Km 662/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11 maja 2021r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją, przedpokoju, loggii oraz piwnicy (nr 09 o pow. 11,31m2) o łącznej powierzchni użytkowej 48,5000m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w częściach budynku które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali - w prawie własności działki gruntu do 57/1000 części,położonego: 76-020 Bobolice, ul. Wyspiańskiego 6/8, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42419 [NKW KO1I/00042419/8].

Suma oszacowania wynosi 95 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 520,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie
8 1090 1711 0000 0001 1700 3080
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed pierwszą licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z organem egzekucyjnym oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Małgorzata Agnieszka Tummel

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO KO1I/00042419/8

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-14 09:54:50
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj