OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO KO1I/00025174/3

2022-06-07

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinkiu
Marcin Binkiewicz
Kancelaria Komornicza numer IV w Szczecinku
78-400 Szczecinek ul. Plac Winniczny 12/18
dnia 02-06-2022r.
Km 2746/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, źe w dniu 01-07-2022 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Szczecinku Marcina Binkiewicza mającego siedzibę pod adresem Pl. Winniczny 12/18 (parter), 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przdpokoju o łącznej powierzchni 63,1000 m2 wraz z udziałem we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu nr 66/2, obręb borne 07 do 18/1000 części, położonego pod adresem: 78-449 Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 46C/6, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00025174/3, będącego własnością dłużników: Małgorzaty Rutkowskiej i Piotra Rutkowskiego.
Suma oszacowania wynosi 186 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 139 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg*. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 44 16001462 1888 9115 8000 0002

*W przypadku wpłat na rachunek rękojmia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji musi się znajdować na rachunku kancelarii komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem (lokal jest niezamieszkały) oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sadowy
Marcin Binkiewicz

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO KO1I/00025174/3

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-07 08:52:02
Publikacja w dniu:
2022-06-07
Zmiany:
Podejrzyj