OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

2021-02-23

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komomik.pl
NIP: 673 - 160 - 10 - 36
www.komorniktummel.pl
Km 376/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11 marca 2021r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej lokalu 77,73000m2, położonego: 78-460 Barwice, ul. Spokojna 12g/7, wpisanego w rejestrze Barwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - brak. urządzonej księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 117 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 533,33zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie
08 1090 1711 0000 0001 1700 3080
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed drugą licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z organem egzekucyjnym oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Małgorzata Agnieszka Tummel

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Robert Ożański
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2021-02-23 14:45:39
Publikacja w dniu:
2021-02-23
Zmiany:
Podejrzyj