OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NKW: KO1I/00000453/2

2021-10-26

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komomik.pl
NIP: 673-160-10-36
www.komomiktummel.pl
GKm 16/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-11-2021r. o godz.12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku, ul. Juliana Ordona 10/6 odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewid. nr 513, obręb ew. 321506_2.0118 położonej w Żóltnicy, gmina Szczecinek o powierzchni 0,6741, ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana należącej do dłużnika: Mariusz Dymitruk położonej: 78-400 Żółtnica, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KO1I/00000453/2]

Suma oszacowania wynosi 9 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie
08 10901711 0000 0001 1700 3080 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i  wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
MałgorzataAgnieszka Tummel

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NKW: KO1I/00000453/2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-26 11:50:20
Publikacja w dniu:
2021-10-26
Zmiany:
Podejrzyj