OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00047813/5

2021-03-16

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Marcin Binkiewicz
Kancelaria Komornicza numer IV w Szczecinku
78-400 Szczecinek ul. Bohaterów Warszawy 31-35/305
dnia 12-03-2021r. /MB/
Km 153/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2021 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydział Cywilny mającego siedzibę pod adresem ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 17/4 o powierzchni 0,9900 HA (na przeważającym obszarze grunty orne klasy RVI - 0,6300 ha, w pozostałej części grunty orne klas RV - 0,1800 ha i RIVb 0,0500 ha oraz lasy i grunty leśne LslV - 0,1300 ha), położonej w gminie Barwice, obręb ewidencyjny Nowy Chwalim, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00047813/5, będącej własnością dłużnika: Maurycy Zaremba.

Suma oszacowania wynosi 15 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 10.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 44 16001462 1888 9115 8000 0002

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczecinku I Wydział Cywilny akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 16/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W LICYTACJI JEST STWIERDZENIE PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO, ŻE RĘKOJMIA ZOSTAŁA WPŁACONA W KASIE KANCELARII LUB ZNAJDUJE SIĘ NA KONCIE KOMORNIKA W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG . ZGODNIE Z ART. 1 UST. 1 PKT 1A I 3 W ZW. Z ART. 4 PKT 1 W ZW. Z ART. 6 UST. 1 PKT 1. W ZW. Z ART. 7 UST. 1 PKT 1A USTAWY Z DNIA 9.09.2000 R. O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH NA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI CIĄŻYŁ BĘDZIE OBOWIĄZEK ZAPŁATY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% WYLICYTOWANEJ CENY. UWAGA I W ZWIĄZKU PANDEMIĄ COVID INFORMUJĘ, ŻE NA LICYTACJĘ DO SĄDU POZA UCZESTNIKAMI POSTĘPOWANIA BĘDĄ WPUSZCZANE OSOBY, KTÓRE WPŁACIŁY WADIUM

Komornik Sądowy
Marcin Binkiewicz

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KO1I/00047813/5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Robert Ożański
Opublikował:
Robert Ożański
Dokument z dnia:
2021-03-17 09:06:51
Publikacja w dniu:
2021-03-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Adam Dziedziejko
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2021-03-16 15:03:29
Publikacja w dniu:
2021-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2021-03-12
Publikacja w dniu:
2021-03-16
Zmiany:
Podejrzyj