OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ KO1I/00026727/2

2021-04-14

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku
Małgorzata Agnieszka Tummel
Kancelaria Komornicza numer II
78-400 Szczecinek ul. Juliana Ordona 10/6
tel. 094 37 213 24 e-mail: szczecinek.tummel@komornik.pl
NIP: 673-160-10-36
www.komorniktummel.pl
Km 1747/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2021r. godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku I Wydział Cywilny ul. Jasna 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową składającą się z działek:
- numer działki 375/3, obręb ewidencyjny Kaliska ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana,
- numer działki 9/3, obręb ewidencyjny 0008 Biały Bór 08, identyfikator działki 321503 4.0008.9/3 ze sposobem korzystania jako tereny przemysłowe,
- numer działki 9/4 obręb ewidencyjny 8 ze sposobem korzystania jako nieruchomość zabudowana o łącznym obszarze całej nieruchomośi 5,9392 ha.
Na działce nr 375/3 posadowionych jest 8 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1009,4m2 ( budynki oznaczone w ewidencji nr 175 i 176 są w stanie ruiny, przeznaczone do rozbiórki).
Na działce nr 9/3 posadowione są 4 budynki o łącznej powierzchni użytkowej 563,1 m2. Ogółem powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1572,5m2 należącej do dłużnika: "Furel" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością położonej: 78-425 Biały Bór, Topolowa, Kaliska, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: KO1I/00026727/21.

Suma oszacowania wynosi 969 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 646 133,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96 920,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie
8 1090 1711 0000 0001 1700 3080
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed drugą licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z organem egzekucyjnym oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Małgorzata Agnieszka Tummel

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ KO1I/00026727/2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-14 10:07:43
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-14 09:54:03
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Komornik Sądowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-14 09:36:41
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj