Dostęp do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 -j.t.) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w w/w ustawie, zwanej dalej uodip.

Udostępnianie informacji publicznej.

Zgodnie z art. 10 uodip informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Natomiast informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać na adres:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
ul. Bohaterów Warszawy 42
78-400 Szczecinek
bądź na adres e-mail boi@szczecine.sr.gov.pl lub złożyć w Biurze Podawczym.

Orzeczenia wraz z uzasadnieniami są udostępniane za pośrednictwem Portalu Orzeczeń (otwiera się w nowym oknie).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:
a) nie może być udostępniona w tym terminie, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku);
b) środki techniczne nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określony we wniosku, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu - postępowanie umarza się.

Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. przekazanie odpowiedniego nośnika lub przekształcenie informacji) można wówczas pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić w wyniku powołania się na tajemnicę ustawowo chronioną, prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie takiej informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Wnioskodawcy, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej przysługuje prawo wniesienia skargi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2016.718 t.j., ze zm.)

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d