Skargi i wnioski

Informacja o trybie składania skarg i wniosków.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) - rozdział 5a (art. 41a - 41e) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524).

Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku
ul. Bohaterów Warszawy 42
78-400 Szczecinek

Skargi i wnioski na piśmie, składane osobiście, przyjmuje pracownik Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Szczecinku (budynek A, parter , pokój nr 2).

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Szczecinku przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres: administracja@szczecinek.sr.gov.pl.

Skargi i wnioski wnoszone ustnie do protokołu przyjmuje Oddział Administracyjny (budynek A, III piętro, pokój nr 308). W protokole, zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Bez rozpoznania pozostawia się skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe oraz skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności orzeczniczej sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.