Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (otwiera się w nowym oknie) z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020).

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (otwiera się w nowym oknie) z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).

Mediatorzy w sprawach cywilnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (otwiera się w nowym oknie) (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r. tekst jednolity).

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Koszalinie lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie
ul. Waryńskiego 7
75-541 Koszalin

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone. Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów wpisuje i skreśla Prezes Sądu Okręgowego.

Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie

Izabela Sobolewska - Sędzia Sądu Rejonowego

Dane kontaktowe

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Koszalinie
ul. Władysława Andersa 34
75-950 Koszalin

tel. 94 34 28 638

e-mail: isobolewska@koszalin.sr.gov.pl

 

Więcej informacji dotyczących mediatorów znajdą Państwo na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Koszalinie (otwiera się w nowym oknie).