e-PUAP

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.06.227.1664) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Szczecinku, ( /v1t320rjf4/SkrytkaESP) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych:

 • dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.)
 • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

W celu wniesienia skargi, odwołania lub pisma w trybie administracjyjnym w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Szczecinku niezbędne jest:

 • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie tzw. profilu zaufanego na platformie ePUAP.
 • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
 • wypełnienie na platformie ePUAP formularza umożliwiającego złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych (załączników):

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, ODT, XLS, ODS, CSV, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.
 • Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.
 • Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zm.): "dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej".

W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:

  • Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.poz.1311)
  • Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.poz.1358),

których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczeło prace nad systemem, który obecnie nie został wdrożony.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na platformie ePUAP nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przytoczonych powyżej przepisach..

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Rejestr zmian dla: e-PUAP

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecinku
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Adam Dziedziejko
Dokument z dnia:
2019-05-23
Publikacja w dniu:
2019-05-23
Opis zmiany:
Aktualizacja adresu skyrznki ePUAP